Definicja terminów używanych w polityce prywatności

Oznaczenia :

 • « Dane osobowe » : definiuje się jako wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, zidentyfikowanej lub którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, przez odniesienie do numeru identyfikacyjnego albo jednego lub więcej elementów, które są dla niej specyficzne, zgodnie z Ustawą w sprawie informacji i swobód z dnia 6 stycznia 1978.
 • « Strona », « usługa » albo « nasza strona » : le site https://www.lacroix-opakowania.pl/ i wszystkie jej strony
 • « Wydawca » lub « My » : GROUPE LACROIX, osoba prawna lub fizyczna odpowiedzialna za edycję i zawartość Strony
 • « Użytkownik » lub « Ty » : internauta odwiedzający i korzystający z usług Strony

Artykuł 1 – Wprowadzenie i rola polityki prywatności

Niniejsza karta ma na celu poinformowanie Cię o zobowiązaniach Strony w odniesieniu do Twojej prywatności i ochrony Danych osobowych Ciebie dotyczących, gromadzonych i przetwarzanych podczas korzystania z Usługi.

Ważne, aby przeczytać niniejszą politykę prywatności, abyś wiedział, dlaczego używamy Twoich danych i jak to robimy.

Rejestrując się na Stronie, zgadzasz się przekazywać nam prawdziwe informacje o sobie. Przekazywanie fałszywych informacji jest sprzeczne z warunkami ogólnymi znajdującymi się na stronie.

Pragniemy zauważyć, że ta Polityka prywatności może być modyfikowana lub uzupełniana w każdej chwili, w szczególności w celu dostosowania jej do zmian przepisów ustawodawczych, normatywnych, orzecznictwa lub technologii. W takim przypadku data jej uaktualnienia zostanie wyraźnie wzmiankowana w nagłówku niniejszej polityki.

Dlatego też dobrze byłoby, ażeby Użytkownik regularnie zaglądał do zapisów niniejszej polityki prywatności celem zapoznawania się z ewentualnymi zmianami.

Znajdziesz również opis swoich praw do prywatności i tego, jak prawo Cię chroni.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub chcesz skorzystać ze swoich praw opisanych w art. 10 niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami drogą elektroniczną za pomocą naszego formularza kontaktowego lub pocztą na adres: GROUPE LACROIX – 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT.

Artykuł 2 – Dane gromadzone przez stronę

Dane gromadzone, a następnie przetwarzane przez Stronę, to te, które dobrowolnie nam przekazujesz, wypełniając różne formularze obecne na Stronie. W przypadku niektórych operacji w zakresie treści może być konieczne przekazanie Twoich Danych partnerom zewnętrznym za pośrednictwem ich własnych usług. Nie będziemy dysponować tymi Danymi, ich gromadzenie i przetwarzanie podlega warunkom tych podmiotów. Zapraszamy do zapoznania się z ich warunkami przed przekazaniem danych w tym kontekście.

Twój adres IP (numer identyfikacyjny przydzielony komputerowi w Internecie) jest pozyskiwany automatycznie. Użytkownik jest informowany, że Usługa prawdopodobnie wdroży automatyczny proces śledzenia (Cookies), któremu można zapobiec, zmieniając odpowiednie parametry przeglądarki internetowej, jak wyjaśniono w ogólnych warunkach tej Strony.

Zasadniczo możesz odwiedzać naszą stronę bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. W każdym razie nie masz obowiązku przekazywania tych informacji. Jednak w przypadku odmowy możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych informacji lub usług.

Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy również dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w różnych celach. Dane zagregowane mogą pochodzić z podanych przez Ciebie informacji, z prawnego punktu widzenia nie są to jednak Dane osobowe, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio Twojej tożsamości. Na przykład możemy agregować dane o użytkowaniu, aby obliczyć procent użytkowników, którzy uzyskują dostęp do określonej funkcji Strony.

W celu zapewnienia lepszej treści i usług nasza Strona korzysta z usługi Google Analytics. Google Analytics nie śledzi twoich nawyków przeglądania innych stron internetowych. Informacje Ciebie dotyczące, do których Google Analytics ma dostęp, nie zawierają żadnych Twoich danych osobowych.

Nie zbieramy tak zwanych „wrażliwych” danych.

Dane kontaktowe użytkowników Strony, którzy zarejestrowali się na tej niej, zostaną zapisane zgodnie z przepisami ustawy w sprawie wolności i swobód z dnia 6 stycznia 1978 r. Zgodnie z nią, Użytkownicy mają prawo do dostępu, wycofania, modyfikacji lub sprostowania podanych przez nich danych. W tym celu wystarczy poprosić o to za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub poczty na adres: GROUPE LACROIX – 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT.

Gromadzenie danych osobowych użytkowników przez wydawcę nie wymaga deklaracji do francuskiego organu ochrony danych osobowych (Krajowej Komisji Ochrony Informacji i Wolności – CNIL).

Artykuł 3 – Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest GROUPE LACROIX, 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT.

Artykuł 4 – Cel gromadzenia danych

Dane określone jako obowiązkowe w formularzach Strony są niezbędne, aby móc korzystać z odpowiednich funkcjonalności Strony, a dokładniej z operacji dotyczących treści w niej oferowanych.

Strona może gromadzić i przetwarzać Dane swoich Użytkowników:

 • W celu dostarczenia Ci informacji lub usług, które subskrybujesz, w szczególności: wysyłania biuletynów, ofert handlowych.
 • W celu gromadzenia informacji umożliwiających ulepszanie naszej strony, naszych produktów i usług (w szczególności poprzez stosowanie plików cookies).
 • Aby móc się z Tobą skontaktować w sprawie: Prospekcji, oferty handlowej, odpowiedzi na projekt.

Artykuł 5 – Adresaci i wykorzystywanie gromadzonych danych

Gromadzone przez nas Dane przetwarzane są w celu realizacji operacji dotyczących treści Serwisu.

Możesz otrzymywać wiadomości e-mail z naszego Serwisu, szczególnie w kontekście newsletterów, które zaakceptowałeś. Możesz poprosić o zaprzestanie otrzymywania tych e-maili, kontaktując się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego lub linku podanego w tym celu w każdym e-mailu, który zostanie do Ciebie przesłany.

Tylko wydawca strony jest odbiorcą twoich Danych osobowych. Nie są one nigdy przekazywane osobom trzecim, niezależnie od podwykonawców, z których korzysta redaktor witryny. Ani wydawca strony, ani jego podwykonawcy nie sprzedają danych osobowych odwiedzających i użytkowników tejże Strony.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym poniżej w celach określonych w niniejszej polityce prywatności.

Wymagamy od nich, aby zadbały o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i traktowały je zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie Twoich danych.

Artykuł 6 – Podstawy prawne regulujące przetwarzanie danych

Zgodnie z Ogólnymi przepisami o ochronie danych (RODO) wydawca strony przetwarza dane osobowe tylko w następujących sytuacjach:

 • za Twoją zgodą ;
 • gdy istnieje obowiązek wynikający z umowy (między Użytkownikiem a wydawcą strony);
 • w celu spełnienia obowiązku prawnego (na mocy prawa UE lub prawa krajowego).

Artykuł 7 – Ochrona Danych

Użytkownik jest informowany, że jego dane mogą zostać ujawnione zgodnie z prawem, rozporządzeniem lub decyzją właściwego organu regulacyjnego lub sądowego lub, w razie potrzeby, dla celów Wydawcy, aby chronić jego prawa i interesy.

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu, modyfikacji, ujawnieniu lub uzyskaniu dostępu do Twoich danych osobowych bez upoważnienia. Ponadto dostęp do Twoich danych osobowych podlega określonej i udokumentowanej procedurze bezpieczeństwa.

Artykuł 8 – Czas przechowywania Danych

Dane są przechowywane u dostawcy usług hostingowych Strony, którego dane kontaktowe znajdują się w Klauzuli Informacyjnej dotyczącej strony i są przechowywane przez okres ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej, który nie może przekraczać 36 miesięcy. Po upływie tego okresu będą one przechowywane wyłącznie do celów statystycznych i nie będą w żaden sposób wykorzystywane.

Artykuł 9 – Usługodawcy uprawnieni i przekazywanie na teren kraju trzeciego Unii Europejskiej

Wydawca strony informuje, że korzysta z uprawnionych usługodawców w celu ułatwienia gromadzenia i przetwarzania danych, które nam przekazałeś. Usługodawcy ci mogą znajdować się poza Unią Europejską i mogą przekazywać dane gromadzone za pośrednictwem różnych formularzy na Stronie.

Wydawca strony wcześniej zapewnił wdrożenie przez swoich dostawców odpowiednich gwarancji i zgodności z rygorystycznymi warunkami w zakresie poufności, wykorzystania i ochrony danych. W szczególności uwaga koncentrowała się na istnieniu podstawy prawnej umożliwiającej przekazywanie danych do państwa trzeciego. W związku z tym niektórzy z naszych dostawców podlegają wewnętrznym regułom firmy (lub „Binding Corporate Rules”), które zostały zatwierdzone przez CNIL w 2016 r., gdy inni przestrzegają nie tylko standardowych klauzul umownych, ale także Privacy Shield.

Article 10 – Uprawnienia z tytułu postanowień Ustawy w sprawie informacji i swobód

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, masz określone poniżej prawa, z których możesz skorzystać, jak wskazano w art. 1 niniejszej Polityki prywatności, pisząc do nas na adres pocztowy wymieniony powyżej (GRUPA LACROIX – 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT) lub wysyłając wiadomość e-mail za pomocą naszego formularza kontaktowego:

 • Prawo do informacji: mamy obowiązek poinformować Cię o sposobie, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe (zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności).
 • Prawo dostępu: masz prawo poprosić o dostęp do danych dotyczących ciebie, aby otrzymać kopię przechowywanych przez nas danych osobowych; Jednak ze względu na obowiązek bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych, który spoczywa na wydawcy strony, użytkownik jest informowany, że wniosek zostanie przetworzony, pod warunkiem przedstawienia dowodu tożsamości, w szczególności poprzez zeskanowanie lub kserokopię ważnego dokumentu tożsamości.
 • Prawo do korekty danych: prawo do żądania od nas sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są niekompletne lub niedokładne. Zgodnie z tym prawem prawo zezwala na żądanie sprostowania, aktualizacji, zablokowania lub usunięcia danych dotyczących Ciebie, które mogą być niedokładne, błędne, niekompletne lub nieaktualne.
 • Prawo do usunięcia danych: w niektórych przypadkach możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat (z wyjątkiem uzasadnionego imperatywu prawnego, który zobowiązuje nas do ich zachowania).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: w niektórych przypadkach masz prawo poprosić nas o zawieszenie przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo poprosić nas o kopię twoich danych osobowych w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym (na przykład plik .csv).
 • Prawo do sprzeciwu: masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych (na przykład, zakazując nam przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego).

Korzystanie z tego prawa jest jednak możliwe tylko w jednej z następujących dwóch sytuacji: gdy korzystanie z tego prawa opiera się na prawnie uzasadnionych podstawach lub gdy korzystanie z tego prawa ma na celu zapobieżeniu, aby zebrane dane były wykorzystywane do celów handlowych.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z wyżej opisanych praw, pisząc na adres GROUPE LACROIX – 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT lub pocztą elektroniczną, korzystając z naszego formularza kontaktowego.

Nie będziesz musiał wnosić żadnych opłat za dostęp do swoich danych osobowych (ani za korzystanie z jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak obciążyć Cię uzasadnioną opłatą, jeśli Twoje żądanie jest w sposób oczywisty bezzasadne, powtarzalne lub nadmierne. W takim przypadku możemy również odmówić odpowiedzi na Twoją prośbę.

Wydawca strony będzie miał prawo, w razie potrzeby, sprzeciwić się wyraźnie przesadnym żądaniom ze względu na ich systematyczny, powtarzalny charakter lub ich liczbę.

Możemy poprosić Cię o podanie dokładnych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i zapewnienia Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub korzystania z dowolnego innego prawa). Jest to środek zabezpieczający, aby te dane osobowe nie zostały dostarczone osobie nieupoważnionej. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojej prośby, aby jak najszybciej na nią odpowiedzieć.

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Ten miesięczny termin może zostać przekroczony, jeśli Twoja prośba jest szczególnie złożona lub jeśli złożyłeś kilka. W takim przypadku uprzedzimy Cię.

Artykuł 11 – Skarga do organu ochrony danych

Jeśli uznasz, że wydawca strony nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w zakresie Twoich danych osobowych, możesz wysłać skargę lub wniosek do właściwego organu. We Francji właściwym organem jest CNIL, do której można przesłać wniosek drogą elektroniczną na następujący adres: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.

Article 12 – Polityka cookies

Kiedy logujesz się na naszej stronie po raz pierwszy, w razie potrzeby, ostrzega Cię baner u dołu ekranu, że informacje dotyczące przeglądania mogą być zapisywane w „plikach cookies”. Nasza polityka dotycząca plików cookies pozwali Ci lepiej zrozumieć ustalenia, które wdrażamy w zakresie przeglądania naszej strony. W szczególności informuje Cię o wszystkich plikach cookies na naszej stronie internetowej, ich celu i udostępnia procedurę ich konfigurowania.

a) Ogólne informacje o plikach cookies w serwisie

Wydawca strony może instalować pliki cookie na twardym dysku Twojego terminala (komputer, tablet, telefon komórkowy itp.) w celu zagwarantowania płynnej i optymalnej nawigacji na naszej stronie internetowej.

„Pliki cookies” to małe pliki tekstowe o ograniczonym rozmiarze, które pozwalają nam rozpoznać Twój komputer, tablet lub telefon komórkowy w celu spersonalizowania oferowanych przez nas usług.

Informacje zbierane za pomocą plików cookies w żaden sposób nie pozwalają na imienną identyfikację użytkownika. Są wykorzystywane wyłącznie na nasze własne potrzeby, aby poprawić interaktywność i wydajność naszej strony internetowej oraz przesyłać Ci treści dostosowane do Twoich zainteresowań. Żadne z tych informacji nie są przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy wydawca witryny uzyskał wcześniej Twoją zgodę lub gdy ujawnienie tych informacji jest wymagane przez prawo, na mocy postanowienia sądu lub innego organu administracyjnego lub sądowego upoważnionego do posiadania tych informacji. Aby wiedzieć więcej o informacjach zbieranych przez pliki cookies, znajdziesz tabelę z różnymi rodzajami plików cookies, które mogą być używane na stronie internetowej wydawcy, ich nazwą, przeznaczeniem, a także okresem przechowywania pod adresem https://www.lacroix-opakowania.pl/cookies/.

b) Konfiguracja Twoich preferencji dotyczących plików cookies

W dowolnym momencie możesz zaakceptować lub zrezygnować z używania plików cookies. Gdy logujesz się na tej stronie po raz pierwszy, w razie potrzeby u dołu ekranu pojawia się baner przedstawiający krótko informacje o przechowywaniu plików cookies i podobnych technologii. Ten baner ostrzega, że ​​kontynuując przeglądanie strony internetowej wydawcy (np. ładując nową stronę lub klikając różne elementy strony), akceptujesz umieszczanie plików cookies na swoim terminalu.

W zależności od rodzaju pliku cookie może być konieczne uzyskanie Twojej zgody na użycie i instalację plików cookies na Twoim terminalu.

c) Pliki cookies nie wymagające zgody

Zgodnie z zaleceniami Krajowej Komisji Ochrony Informacji i Wolności (CNIL) niektóre pliki cookies są zwolnione z wcześniejszego wymagania Twojej zgody, o ile są one absolutnie niezbędne do działania strony internetowej lub mają na celu wyłącznie umożliwienie lub ułatwienie komunikacji elektronicznej. Dotyczy to plików cookies identyfikatora sesji, uwierzytelniania, plików cookies sesji równoważenia obciążenia, a także plików cookies dostosowanych do interfejsu. Te pliki cookies podlegają w pełni zasadom niniejszej polityki prywatności, o ile są wydawane i zarządzane przez wydawcę strony.

d) Pliki cookies wymagające uprzedniej zgody użytkownika

Wymóg ten dotyczy plików cookies wydawanych przez osoby trzecie i które są kwalifikowane jako „trwałe”, o ile pozostają w twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia.

Ponieważ takie pliki cookies są wydawane przez osoby trzecie, ich użycie i pobranie podlegają ich własnej polityce prywatności, której link znajdziesz poniżej. Ta rodzina plików cookies obejmuje pliki cookies do pomiaru odbiorców, reklamowe pliki cookies, z których nie korzysta wydawca witryny, a także pliki cookies mediów społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn itp.). Pliki cookies mediów społecznościowych są wydawane i zarządzane przez wydawcę danej sieci społecznościowej. Pod warunkiem Twojej zgody, te pliki cookies umożliwiają łatwe udostępnianie niektórych treści publikowanych na stronie, w szczególności za pośrednictwem „przycisku” aplikacji do udostępniania zgodnie z odpowiednią siecią społecznościową.

Pliki cookies do pomiaru odbiorców gromadzą statystyki dotyczące odwiedzin i korzystania z różnych elementów strony (takich jak treść / odwiedzone strony). Dane te przyczyniają się do poprawy ergonomii strony. Na naszej stronie internetowej używane jest narzędzie do pomiaru odbiorców (Google Analytics); jego polityka prywatności jest dostępna w języku francuskim pod następującym adresem internetowym: https://policies.google.com/privacy?hl=pl-pl

e) Narzędzia do konfiguracji plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana domyślnie, aby zezwolić na pobieranie plików cookies. Twoja przeglądarka oferuje możliwość modyfikacji tych standardowych parametrów, aby wszystkie pliki cookies były systematycznie odrzucane lub tylko niektóre pliki cookies były akceptowane lub odrzucane, w zależności od ich wydawcy.

UWAGA: Zwracamy uwagę na fakt, że odrzucenie plików cookies na urządzeniu końcowym może jednak zmienić warunki nawigacji, a także dostęp do niektórych usług lub funkcjonalności tej strony. W takim przypadku, wydawca witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje związane z pogorszeniem warunków nawigacji, które występują w wyniku odmowy, usunięcia lub zablokowania plików cookies niezbędnych do działania strony. Konsekwencje te nie mogą stanowić szkody i nie można domagać się odszkodowania za ten fakt.

Twoja przeglądarka pozwala również usunąć istniejące pliki cookies na twoim urządzeniu lub powiadomić cię, kiedy nowe pliki cookies zostaną umieszczone na twoim urządzeniu. Te ustawienia nie mają wpływu na przeglądanie, ale tracisz wszystkie korzyści wynikające z plików cookies.

Zapoznaj się z wieloma dostępnymi narzędziami, abyś mógł skonfigurować pliki cookies umieszczane na twoim urządzeniu.

f) Konfiguracja przeglądarki internetowej

Każda przeglądarka internetowa oferuje własne ustawienia zarządzania plikami cookies. Aby dowiedzieć się, jak zmienić preferencje dotyczące plików cookies, poniżej znajdują się linki do pomocy niezbędnej do uzyskania dostępu do menu przeglądarki służącego do tego celu.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszymi zasadami dotyczącymi plików cookies prosimy o kontakt.

g) Lista plików cookies

Szczegółowa lista plików cookies używanych na stronie jest dostępna pod następującym adresem: https://www.lacroix-opakowania.pl/cookies/.