1. Klauzula informacyjna

Strona https://www.lacroix-opakowania.pl/jest wydawana przez GROUPE LACROIX, SAS z kapitałem w wysokości 2.550.460,00 €, spółkę zarejestrowaną w SIRENE pod numerem 646 650 234 w rejestrze RCS Lons-Le -Saunier, której główna siedziba znajduje się przy 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT.

Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR 87 646650234.

Dyrektor publikacji: Lacroix Emballages

Osoba odpowiedzialna za plik danych osobowych:
Lacroix Emballages SAS – 106 rue du Vieux Bourg, 39220 Bois d’amont – FRANCE.
Tel.: 03 84 34 15 15 
E-mail : contact-dpo@groupe-lacroix.com

Strona jest administrowana przez OVH, 2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX Cedex 1.

Ta strona jest zwolniona z deklaracji do francuskiego organu o ochronie danych osobowych (Krajowej Komisji Ochrony Informacji i Wolności – CNIL) zgodnie z obradami nr 2006-138 z 9 maja 2006 r. decydującymi o zwolnieniu z deklaracji przetwarzania przeprowadzanego w celach informacyjnych lub w celu komunikacji zewnętrznej.

2. Warunki ogólne

Definicje

Oznaczenia:

„Strona” lub „usługa”: strona https://www.lacroix-opakowania.pl/ i wszystkie jej strony.

„Wydawca”: GROUPE LACROIX, odpowiedzialny za wydanie i zawartość strony.

Cel strony internetowej

Przedmiot niniejszej witryny jest określany jako “strona”.

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. Nawigacja na stronie zakłada akceptację przez internautę wszystkich niniejszych ogólnych warunków i tym samym potwierdzenie zapoznania się z nimi. Akceptacja będzie polegać na zaznaczeniu pola odpowiadającego zdaniu akceptacji niniejszych warunków ogólnych przez internautę, na przykład poprzez wzmiankę „Potwierdzam przeczytanie i zaakceptowanie wszystkich ogólnych warunków strony”. Zaznaczenie tego pola zostanie uznane za mające taką samą wartość jak odręczny podpis internauty.

Internauta uznaje wartość dowodową automatycznych systemów rejestrujących wydawcy tej strony i, z wyjątkiem przedstawienia mu dowodu przeciwnego, rezygnuje z kwestionowania ich w przypadku sporu. Akceptacja tych ogólnych warunków zakłada, że ​​użytkownicy Internetu mają do tego niezbędną zdolność prawną.

Zwolnienie od odpowiedzialności wydawcy w związku z realizacją niniejszej umowy

W przypadku niemożności dostępu do strony, z powodu problemów technicznych lub innych, użytkownik nie będzie mógł dochodzić szkody ani mieć roszczeń odszkodowawczych.

Hiperłącza na tej stronie mogą odnosić się do innych stron internetowych i wydawca tej strony nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zawartość tych stron jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami. Podobnie, wydawca niniejszej strony nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wizyta użytkownika na jednej z tych stron spowoduje jego szkodę.

Prawa własności intelektualnej związane z elementami opublikowanymi na tej stronie

Wszystkie elementy tej witryny należą do wydawcy lub przedstawiciela osoby trzeciej, lub są używane przez wydawcę w witrynie za zgodą ich właściciela. Wszelkie kopiowanie logo, treści tekstowych, obrazkowych lub wideo, i innych, jako że lista ta nie jest wyczerpująca, jest surowo zabronione i nosi znamiona fałszerstwa.

Każda osoba, która jest winna fałszerstwa, może zostać usunięta z konta bez powiadomienia lub rekompensaty, a usunięcie to nie będzie mogło stanowić szkody w przypadku jakichkolwiek późniejszych postępowań sądowych przeciwko niej z inicjatywy wydawcy tej strony lub jej przedstawiciela. Ta strona korzysta z elementów (zdjęć, fotografii, treści), których benefity z praw autorskich trafiają do osób fizycznych lub prawnych wskazanych w rozdziale „Prawa autorskie”.

Ograniczenie odpowiedzialności

Wydawca strony ma wyłącznie obowiązek starannego działania; nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z sieci internetowej, takie jak utrata danych, nieuprawniony dostęp, wirus, awaria usługi lub inne. Użytkownik wyraźnie przyznaje, że korzysta z witryny na własne ryzyko i na własną wyłączną odpowiedzialność.

Strona zapewnia użytkownikowi informacje wyłącznie w celach informacyjnych, z niedoskonałościami, błędami, pominięciami, nieścisłościami i innymi możliwymi ambiwalencjami. W każdym przypadku, wydawca nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności:

– za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody, w szczególności w związku z utratą zysków, utratą korzyści, utratą klientów lub danych, wynikające, między innymi, z korzystania ze strony lub przeciwnie – niemożności korzystania z niej;
– za nieprawidłowe działanie, brak dostępu, niewłaściwe użytkowanie, niewłaściwą konfigurację komputera użytkownika lub korzystanie przez użytkownika z mało znanej przeglądarki

– za treść reklam i innych zewnętrznych linków lub źródeł zewnętrznych dostępnych dla użytkownika poprzez niniejszą stronę.

Dostęp do strony

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za techniczną niedostępność połączenia, niezależnie czy powodowana jest ona siłą wyższą, konserwacją, aktualizacją, modyfikacją strony, interwencją dostawcy usług hostingowych, strajkiem wewnętrznym lub zewnętrznym, awarią sieci, awarią zasilania czy też nawet błędną konfiguracją lub sposobem korzystania użytkownika z komputera.

Postanowienia różne

Niniejsze ogólne warunki podlegają stosowaniu prawa francuskiego. Mogą być modyfikowane w dowolnym momencie przez wydawcę witryny lub jego przedstawiciela. Ogólne warunki obowiązujące użytkownika to warunki obowiązujące w dniu jego akceptacji. Wydawca zobowiązuje się zachować wszystkie swoje stare warunki ogólne i wysłać je każdemu użytkownikowi, który o to poprosi.

Poza przypadkami dotyczącymi porządku publicznego, wszelkie spory, powstałe w związku z realizacją niniejszych warunków ogólnych, mogą być przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych skierowane do wydawcy witryny w celu polubownego rozwiązania sporu. Należy wyraźnie przypomnieć, że wnioski o polubowne załatwienie sprawy nie zawieszają terminów wszczęcia postępowań sądowych. O ile nie postanowiono inaczej, ze względu na przepisy dotyczące porządku publicznego, wszelkie działania prawne związane z wykonaniem niniejszej umowy muszą być poddane jurysdykcji wydziału właściwego sądu apelacyjnego.

Jeżeli jedno z postanowień niniejszych warunków ogólnych zostanie uznane za nieważne decyzją sądu, nieważność ta nie może prowadzić do nieważności wszystkich pozostałych, obowiązujących postanowień.

Korzystanie z plików cookies

„Cookies” umożliwia identyfikację użytkownika strony, personalizację jego konsultacji strony oraz przyspieszenie wyświetlania strony dzięki zapisaniu pliku danych na komputerze użytkownika. Witryna może używać „plików cookies” w celu 1) uzyskiwania statystyk nawigacji w celu poprawy komfortu użytkowania, oraz 2) umożliwienia dostępu do konta użytkownika i treści, które nie są dostępnę bez połączenia.

Użytkownik potwierdza, że ​​został poinformowany o tej praktyce i upoważnia wydawcę witryny do korzystania z niej. Wydawca zobowiązuje się nigdy nie przekazywać treści tych „plików cookies” osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków wymaganych prawem. Użytkownik może odmówić zapisania plików cookies lub skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywał powiadomienia przed akceptacją plików „Cookies”. W tym celu użytkownik skonfiguruje swoją przeglądarkę:

 

 

Dowiedz się więcej na : Zarządzanie plikami cookie na naszej stronie internetowej.

Ramy prawne

Jeżeli jedno z postanowień warunków ogólnych zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z innego powodu, postanowienie to zostanie uznane za możliwe do oddzielenia od warunków ogólnych i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Warunki te opisują całość umowy między użytkownikiem a witryną. Zastępują one wszystkie wcześniejsze lub aktualne umowy pisemne lub ustne. Warunki ogólne nie są zbywalne, nie podlegają przekazywaniu ani sublicencji przez użytkownika.

Warunki i wszelkie informacje podane w formie elektronicznej mogą być wymagane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym dotyczącym warunków ogólnych. Strony zgadzają się, że wszelka korespondencja związana z niniejszymi warunkami użytkowania musi być napisana w języku francuskim.

Zawiadomienia

Wszelkie zawiadomienia dotyczące niniejszych warunków ogólnych, informacji prawnych lub karty danych osobowych muszą być sporządzone na piśmie i dostarczone osobiście, listem poleconym, pocztą lub inną uznaną w kraju usługą kurierską, która umożliwia regularne śledzenie paczek, na adres pocztowy lub e-mail wskazany w powyższych Informacjach prawnych, podając swoje imiona, nazwiska, dane kontaktowe i temat zawiadomienia.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem ze strony, usługi lub innych powiązanych usług, ewentualnych stron w sieciach społecznościowych a także ogólnymi warunkami, Klauzulą Informacyjną, lub Kartą Danych Osobowych należy składać w ciągu 365 dni od powstania problemu będącego przyczyną reklamacji, bez względu na jakiekolwiek inne przepisy prawne. W przypadku, gdy takie roszczenie nie zostanie wniesione w ciągu 365 dni, będzie niemożliwe do wyegzekwowania w sądzie.

Nieścisłości

Na stronie internetowej oraz w oferowanych usługach, w ograniczonym zakresie, mogą znajdować się nieścisłości, błędy lub informacje niezgodne z ogólnymi warunkami, Klauzulą Informacyjną lub Kartą Danych Osobowych. Ponadto możliwe jest, że osoby trzecie w witrynie lub w powiązanych usługach (serwisy społecznościowe itp.) dokonują nieautoryzowanych modyfikacji. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować tego rodzaju odchylenia. W przypadku, niewychwycenia takiej sytuacji, prosimy o kontakt na adres pocztowy lub e-mail wskazany w powyższej Informacji Prawnej, w miarę możliwości wraz z opisem błędu i lokalizacją (URL), a także informacjami niezbędnymi do kontaktu. W przypadku wniosków dotyczących praw autorskich prosimy o zapoznanie się z sekcją dotyczącą własności intelektualnej.

Informacja o połączeniu spółek OSDRUK SP. Z O.O. i LACROIX OPAKOWANIA SP. Z O.O

Pelny komunikat o połączeniu spółek na stronie : https://osdrukostroleka.pl/

© GROUPE LACROIX SAS – Wszelkie prawa zastrzeżone